Ing. Emil Peterský – Omniel

vývoj a výroba špeciálnej elektroniky

Súmračná 26

821 02 Bratislava

tel.: +421 908 685 098

e-mail: omniel@omniel.sk


Chemické senzory na báze kvantových kaskádových laserov

Prvé kvantové kaskádové lasery (QCL) boli realizované v roku 1994 v Bellových Laboratóriách spoločnosti Lucent Technologies Inc. v USA. Ide o koherentné zdroje svetla v strednej infračervenej oblasti (vlnové dĺžky 4 až 20 mikrometrov) so spektrálnou hustotou 105 až 106 krát vyššou v porovnaní s klasickými zdrojmi svetla používanými v infračervenej spektroskopii. Naviac ide o zdroje žiarenia s veľmi úzkou a presne definovanou šírkou spektrálnej čiary. Technológia ich výroby umožňuje presne nastaviť vyžarovanú vlnovú dĺžku podľa potrieb konkrétnej aplikácie. Životnosť laserov zaručovaná výrobcom je 10 rokov.

Tieto vlastnosti predurčujú QCL pre aplikovanú chemickú spektroskopiu. V strednej infračervenej oblasti (4 až 20 mikrometrov) sa nachádzajú fundamentálne vibračno-rotačné absorpčné spektrá všetkých heteronukleárnych molekúl. (V prípade metánu je napr. absorpcia 10000-krát intenzívnejšia v porovnaní s absorpciou v blízkej infračervenej oblasti). Stredná infračervená oblasť tiež zahŕňa oblasť molekulárne špecifických absorpcií označovanú ako "fingerprint region". Je to oblasť, kde prítomnosť danej absorpčnej čiary jednoznačne a špecificky dokazuje prítomnosť danej molekuly, či dokonca priestorového izoméru. QCL tak umožňujú konštrukciu vysoko citlivých, špecifických a stabilných chemických senzorov fungujúcich v reálnom čase.

V praxi bude znamenať aplikácia senzorov na báze QCL elimináciu odberu vzoriek a nutnosti laboratórneho rozboru. Následne tiež zdokonalenie kontroly a riadenia chemických procesov, výstupnej kontroly a monitorovania pracovného prostredia ako aj včasnú signalizáciu únikov a havarijných stavov.

Omniel kumuluje dlhoročné skúsenosti s technológiou QCL. Hľadáme partnerov pre spoluprácu na projektoch v oblasti vývoja chemických senzorov. Prosím skontaktujte nás - radi s Vami nadviažeme spoluprácu a prispejeme k zdokonaleniu Vašich technológií.


Ing. Emil Peterský